ການຊຳລະເງິນໃນການໃຊ້ບໍລິການ

Article sections

  ວິທີການແຈ້ງຊຳລະເງິນ

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
  ຊື່ບັນຊີ ນາງ ຫອມ ວົງໄຊ (HOME VONGXAY MRS) ເລກບັນຊີ 095120001012680001

  ທ່ານສາມາດ ໂອນເງິນຜ່ານທາງຕູ້ ATM ຫຼື ຜ່ານທາງສາຂາບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານ ເຂົ້າບັນຊີຂອງພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ ຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະເງິນ ຈາກທາງທະນາຄານ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າມາໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Email: billing@hosting4lao.com ຫຼື ໃຊ້ຟອມນີ້ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຊຳລະຄ່າບໍລິການແລ້ວ ແລະ ເມື່ອເຫັນຫຼັກຖານແລ້ວ ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະດຳເນີນ ການຕິດຕັ້ງການບໍລິການ ໃຫ້ທ່ານພາຍໃນບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງ.

  ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້່ອີເມວກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

  in Payment
  Did this article answer your question?

  Leave a Reply