ບໍລິການຈົດລະຫັດໂດເມນສູງສຸດຂອງປະເທດລາວ.LA

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນ .LA ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນປະເທດລາວ.

ຈົດທະບຽນໂດເມນ.LA

ລະຫັດໂດເມນສູງສຸດຂອງປະເທດລາວເຊັນ .com.la, .net.la, .org.la, .edu.la, .gov.la ແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອອົງກອນທ່ານທີ່ດຳເນີນໃນປະເທດລາວເພື່ອສ້າງພາບພົດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ໃນຫລັກໝັ້ນໃນການບໍລິການຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

ລົງທະບຽນ .LA ໄວ້ເລີຍເພື່ອທຸລະກີດທ່ານເພື່ອກຳໄລສູງສຸດທ່ານ

.com.la

ມິໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ

ທຸກໆໂດເມນມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍ

600,000 ກີບ/ປີ

ສັງຊື້ດຽວນີ້

.org.la

ມິໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ

ທຸກໆໂດເມນມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍ

600,000 ກີບ/ປີ

ສັງຊື້ດຽວນີ້

.gov.la

ມິໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ

ທຸກໆໂດເມນມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍ

600,000 ກີບ/ປີ

ສັງຊື້ດຽວນີ້

.net.la

ມິໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ

ທຸກໆໂດເມນມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍ

600,000 ກີບ/ປີ

ສັງຊື້ດຽວນີ້

.edu.la

ມິໃຫ້ລົງທະບຽນແລ້ວ

ທຸກໆໂດເມນມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍ

600,000 ກີບ/ປີ

ສັງຊື້ດຽວນີ້

ຄອບຄອງໂດເມນທີ່ມັກສຸດ .LA ມື້ນີ້!

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກພວກເຮົາ?
 • ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ແລະພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື
 • ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຕະຫລອດ 24/7 ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງ ໂທລະສັບ ອີເມວ ຫລື ແຊັດ
 • ສາມາດຊຳລະເງິນໄດ້ຫລາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ຈ່າຍເປັນເງິນກີບອີກດ້ວຍ
 • ລົງທະບຽນດຽວນີ້
ເອກະສານປະກອບໃນການລົງທະບຽນໂດເມນ .lA

ສຳລັບບຸກຄົນ

 • ສຳເນົາບັດປະຊາຊົນ ຫລື ຫນັງສືຜ່ານແດນ.
 • ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ທີ່ເຊັນຈາກນາຍບ້ານ
 • ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສຳລັບອົງກອນ

  • ສຳລັບອົງກອນລັດ: ສຳເນົາຂໍ່ຕົກລົງໃນການສ້າງຕັ້ງອົງກອນ.
  • ສຳລັບເອກະຊົນ: ສຳເນົາໃບອານຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກີດ
  • ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ສົ່ງເອກະສານໃນການລົງທະບຽນ

ກະລຸນາເປີດຈົດໝາຍຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ແນບເອກະສານທີ່ທ່ານໄດ້ກະກຽມໄວ້. ຫລັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ສັ່ງຊື້ ແລະ ຊຳລະເງິນແລ້ວ, ການດຳເນີນການຈົດໂດເມນອາດຈະໃຊ້ເວລາ 3-5 ມື້ວັນທຳການ ເພື່ອໃຫ້ໂດເມນເຄື່ອນໄຫວໄດ້